تحقیق تشابهات و تفاوتهای حقوق جزایی ی و غربی

درخواست حذف این مطلب


تحقیق تشابهات و تفاوتهای حقوق جزایی ی و غربی

تحقیق-تشابهات -و-تفاوتهای -حقوق -جزایی ی -و-غربیتحقیق تشابهات و تفاوتهای حقوق جزایی ی و غربی؛ چکیده : به طور کلی ، عمر مطالعات تطبیقی در حوزة نظامهای جزایی ، از دو قرن نمی کند.آنچه تا همین دهه های اخیر در غرب دربارة حقوق ی ، به عنوان یکی از نظامهای حقوقی دنیا وجود داشته ، بررسیهای مقایسه ای در حوزة حقوق مدنی فایل